ميهمان  
باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران

صفحه اصلی/ شرح خبر

باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران

او رفت و یادش با ماست و طنین صدایش در گوشمان

مهدي ملاآقايي در تاريخ 13/03/1369 به دنياآمد و در تاريخ 02/11/1391از دنيا رفت فاصله ای بس کوتاه که برای هرکسی که او را می شناخت تداعی کننده خاطره ای است بازگشت