ميهمان  
باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران باشگاه فرهنگی ورزشی نادر شمیران

مقالات آموزشی/ بازي پرس در فوتبال

تیم فوتبال نادر شمیران

قبل از اينکه يک مربي تصميم به بازي پرس بگيرد ، مي بايست سوالا تي در اين زمينه از خود بپرسد .
1-چرا بايد به عنوان يک مربي بازي پرس را براي تيم خود انتخاب کنيم ؟
2-تيم ،به چه فاکتورهائي براي بازي پرس نياز دارد؟
3-چگونه مي توانيم در طول لحظات اصلي ، بازي پرس را انجام دهيم؟
الف:فاکتورهاي اصلي
1-انتخاب بازي پرس بستگي دارد به :
الف -کيفيت تيم خودي
آيا بازيکنان شما داراي قابليت جسماني خوبي براي اينکار هستند ؟
آيا از نظر خصوصيات روحي و رواني آمادگي بازي پرس را دارند ؟
آيا بازيکنان در زماني که حريف صاحب توپ است داراي روحيه جنگندگي هستنند؟
ب-فرهنگ باشگاه ، کشور:
اساس کار بعضي از باشگاهها بر مبناي بازي درگيرانه پايه گذاري شده است ولي شايداين حالت در باشگاه ديگر که در شهر يا کشور ديگري قرار دارد ، نباشد.براي مثال در باشگاه پاس از سالها پيش (شايد حدود 30 سال قبل) بازي در گيرانه بعنوان يک سبک استراتژيک در بازي آنها مطرح بوده است ، در حاليکه در تيم استقلال ، اهداف استراتژيک چيز ديگري بوده است .
اين اهداف در دراز مدت به فرهنگ آن تيم، باشگاه و منطقه در فوتبال مربوط ميشود . مثال ديگر : هنگامي که در باشگاه ليورپول از آقاي ژرارد هوليه سوال شد که آيا شما به بازي پرس اعتقاد داريد ؟ ايشان در جواب گفتند که من بازي پرس را دوست دارم ولي هرگز نمي توانم آن را در ليورپول عملي کنم و اين به دليل وجود فوق ستاره اي به نام مايکل اون است که در صورت انتخاب بازي پرس به عنوان شيوه بازي ميبايست از او صرفنظر کنم ، در حاليکه اگر چنين کاري انجام شود ، همه خواهند گفت که اين مربي ، ديوانه است حال آنکه همه مي دانيد که مايکل اون هرگز نمي تواند يک پرس کننده خوب باشد .
ج-اراده تيمي در به دست گرفتن ابتکار عمل در بازي:
شايد شما با تيمي بازي کنيد که در مجموع داراي توانايي هاي تکنيکي و تاکتيکي بيشتري نسبت به تيم شما ، باشد اما شما مي توانيد از طريق بازي پرس طوري بازي کنيد که حريف خود را مجبور کنيد آنگونه که مطلوب شماست بازي کند (بازي بلند) و يا براي دفاع کردن بهتر در مقابل حريف آنها را به منطقه اي از زمين ميبريد که دلخواه شماست . در اينصورت بايد بگوئيم که شما ازطريق بازي پرس ابتکار عمل را در بازي به دست گرفته ايد .
ب:فاکتورهاي فرعي :
الف-سطح کيفي تيم مقابل از نقطه نظر تکنيکي ، تاکتيکي ، جسماني:
ب-لغزشهاي تيم حريف:
ج-نوع و هدف بازي:
آيا اين بازي دوره اي يا حذفي و يا در زمين خودي يا زمين حريف برگزار مي شود؟
د-امتياز:
بازي از نظر نتيجه و امتياز در چه شرايطي قرار دارد .
آيا نياز داريم که بازي را حتما " برنده باشيم يا يک تساوي مهم است ؟ اينها مواردي است که چگونگي و نوع بازي پرس را بر ما روشن مي سازد .
ه-وضعيتها و شرايط بخصوص بازي (يک بازيکن بيشتر) :
هنگاميکه يک بازيکن از حريف اخراج ميشود ، ميتوان تغييراتي در منطقه پرس ايجاد کرد .
تيم، به چه فاکتورهايي براي بازي پرس نيازدارد؟
1-هنگامي که مالکيت توپ در اختيارتيم خودي است:
الف:از نقطه نظر تکنيکي:
• به پاسهاي دقيق و سالم نياز داريم
•توانايي در بازي با توپ در فضاي کوچک و زير فشار
•توانايي در عملکرد سريع زير فشار(سرعت عمل تحت فشار)
•توانايي دريبل و حمل توپ با سرعت در زمان تحت فشار
•توانايي در بازي مستقيم با توپ (بازي با جلو نه در عرض)
ب:از نقطه نظر تاکتيکي:
•سرعت در تعويض بازي بعد از بدست آوردن توپ از تيم حريف
•جاگيري سريع با توجه به موقعيت جديد
•حفظ موقعت و جا گيري جديد
•وجود بازيکناني با ظرفيت هدايت،رهبري و هوش بالا
•ارتباط
•آگاهي در مورد شيوه و سبک بازي
•توانايي در ارام کردن بازي
•دروازبان به عنوان کسي که بتواند فوتبال بازي کند
2-هنگامي که مالکيت توپ از آن تيم حريف است:
1-عناصر مورد نياز از نقطه نظز تکنيکي:
-تکنيک دفاعي در شرايط 1 مقابل 1
•درگيري براي جلوگيري از شوت حريف
•سر خوردن(تکل کردن)
•قدرت سر زني خوب
2-عناصر مورد نياز از نقطه نظر تاکتيکي:
•تغيير حالت سريع بعدازلودادن توپ(مرحله انتقال ازحمله به دفاع)
•تحت فشار قرار دادن بازيکنان حريف دريک لحظه مناسب(کجا- چه -وقت)
•نزديک شدن خطوط به يکديگر (فشردگي)
•پوشش هم تيمي ها
•استفاده از تله آفسايد(دروازبان در اينجا نقش مهمي دارد)
•بازيکناني با ظرفيت رهبري و هوش بالا
•ارتباط
•آگاهي نسبت به شيوه و سبک بازي در شرايط مختلف
•حفظ جاگيري جديد،اگر حريف هنوز صاحب توپ است.
•توانايي دفاع کردن دور(فاصله دار)از دروازه خودي
3-عناصر مورد نيازازنقطه نظر جسماني:
•توانايي بازگشت سريع به حالت اوليه
•وجود بازيکناني که در بالاترين سطح آمادگي هستند
4-عناصر مورد نياز از نقطه نظر ذهني(روحي-رواني)
•روح تيمي
•اراده وروح خواستن در دفاع کردن دور(فاصله دار)از دروازه خودي
•پيشقدم شدن در بدست اوردن ابتکار عمل هنگامي که صاحب توپ هستيم يا بلعکس
•نظم و تعهد نسبت به آن در جريان بازي
•قابليت پذيرش تحمل فشار و درگيري سخت فيزيکي با حريف در جريان بازي(سر سختي و سخت گيري در حالات 1 مقابل 1)
•تمرکز بر روي شرح وظايف در حالات مختلف بازي
ج:چگونه مي توانيم در جريان لحظات اصلي، بازي پرس را انجام دهيم
1-هنگامي که مالک توپ هستيم
• سرعت بالا در گردش توپ و جاگيري مناسب در ارتباط با آن
•استفاده از عرض در جريان بازي
•تغيير جا توسط بازيکنان به تعداد زياد
•فرار بازيکنان از عقب به جلو
•پاسهاي بلند از عقب به جلو
•نزديک شدن خطوط به يکديگر
•مراقبت از ضد حملات
2-هنگامي که حريف مالک توپ است:
•انجام دادن بازي پرس بلافاصله بعد از لودادن توپ ازهمان محل
•ايجاد فرصت براي تيم خودي براي برگشت و قرار گرفتن بين توپ و دروازبان و وارد کردن حريف به بازي حفظ توپ در زمين خودش
•قبل از هر چيز تيم مانند يک واحد منسجم به منطقه اي بين دايره وسط و محوطه جريمه در نيمه خودي برگشته و مستقر گردد.
3-تغيير وضعيت پس از:
•لو دادن توپ
•بازپس گيري توپ
انتخاب مناطق دفاعي براي بازي پرس:
براي اينکه بتوانيم در لحظات و شرايط مختلف همواره بازي را در کنترل خود نگه داريم و ابتکار عمل در دست ما باشد مي توانيم با توجه به توانايي هاي تيم خود،مناطق مشخصي از زمين را براي بازي پرس انتخاب کنيم.
انتخاب مناطق دفاعي بستگي دارد به:
•قابليتهاي تيم خودي
•قابليتها و توانايي تيم حريف
•انتظاري که ما از بازي داريم(حفظ نتيجه يا گل زدن يا...)
•استراتژي براي نود دقيقه بازي
پرس کردن بازي در منطقه دفاعي يک: منطقه دفاعي يک از نيمه زمين خودي شروع و تا پشت دايره وسط در زمين حريف ادامه پيدا مي کند.
چرا منطقه دفاعي يک را انتخاب مي کنيم ؟
•قصد فشرده کردن بازي را داريم
•حريف از نقطه نظر تکنيکي و تاکتيکي از ما برتر است.
•قصد تخريب بازي حريف را داريم.
•قصد حفظ نتيجه را داريم.
عناصر مورد نياز براي بازي پرس در منطقه دفاعي يک:
•قدرت درگيري بالا
-آگاهي در مورد بازي پرس در شرايط 1 در مقابل 1
•آگاهي در خصوص پوشش
•درک و هوش بالا
-آمادگي جسماني در حد خوب
پرس کردن بازي در منطقه دفاعي دو:
منطقه دفاعي دو از نيمه زمين خودي تا نيمه زمين حريف ادامه پيدا مي کند.( مياني)
چرا منطقه دفاعي دو را انتخاب مي کنيم؟:
•از نقطه نظر تکنيکي و تاکتيکي نسبت به تيم حريف در يک سطح قرار داريم.
•تواما به دفاع و حمله به يک نسبت فکر مي کنيم .
عناصر مورد نياز براي بازي پرس در منطقه دفاعي دو:
•درک و هوش بالا در تمامي خطوط
•تمامي قابليتهاي بازي پرس(درگير، دونده، دفاع 1 درمقابل 1،پوشش)
•آمادگي جسماني مطلوب
پرس کردن بازي در منطقه دفاعي سه:
منطقه دفاعي سه تمام زمين حريف را شامل مي شود.
چرا منطقه دفاعي سه را انتخاب مي کنيم؟:
•نسبت به تيم حريف برتري تکنيکي و تاکتيکي داريم.
•بيشتر به بازي هجومي فکر مي کنيم و به هر صورت مي خواهيم برنده باشيم.
•از حريف گل عقب هستيم.
•بستگي به استراتژي بازي دارد(ده دقيقه اول يا ده دقيقه آخر بازي).
عناصر مورد نياز براي بازي پرس در منطقه دفاعي سه:
•تمامي توانايي هاي بازي پرس(درگير،دونده،دفاع 1 درمقابل 1،پوشش)
•مدافعين با سرعت بالا براي جلوگيري از ضدحملات حريف
•دروازه بان بعنوان يک سوييپر
•آمادگي جسماني در سطح فوق العاده
•درک و هوش فوق العاده

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
منبع : .....